Learn Chinese

Show all words
English
Simplified (Pinyin)
Pronounced
你好 (nǐ hǎo)
knee how
谢谢 (xie xie)
syeh-syeh
再见 (zàijiàn)
tzai-jien
你好吗 (nǐ hǎo ma)
很好 (hěn hǎo)
你叫什么名字 (nǐ jiào shénme míngzi)
knee jaow shen ma ming z
我叫 (wǒ jiào)
woh djee-au
很高兴认识你 (hěn gāoxìng rènshì nǐ)
不客气 (bú kèqi)
对不起 (duìbùqǐ)
我听不懂 (wǒ tīng bù dǒng)
救命啊 (jiù mìng)
jyo meeng
早安 (zǎo ān)
dzaow ahn
晚安 (wǎn ān)
wahn ahn
洗手间在哪里 (xǐshǒujiān zài nǎli)
水 (shuǐ)
sh-way
不 (bù)
是 (shì)
请 (qǐng)
名字 (míngzi)